Sinds januari 2018 is de nieuwe wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) in werking. Elk kindercentrum moet dan een Pedagogisch beleidsplan hebben dat voldoet aan de nieuwe eisen.
Daarom zijn ons Pedagogisch Beleid én de Pedagogische werkplannen (uitwerking per vestiging) aangepast aan de nieuwe eisen

Punten waarop de plannen o.a. zijn gewijzigd:

  • concrete invulling hoe wij invulling geven aan verantwoorde kinderopvang / werken aan de pedagogische doelen
  • hoe de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd, en de invulling van de doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang
  • hoe wij invulling geven aan het ‘mentorschap’
  • uitleg over de 3-uursregeling

De concept-versies van het beleid en de werkplannen zijn in december 2017 met de Oudercommissie besproken. In de eerste week van januari 2018 hebben ouders de gewijzigde plannen via de mail ontvangen.

Pedagogisch werkplan KDV Snoopy
Pedagogisch werkplan KDV Snuffie
Pedagogisch werkplan Peuterschool de Stapvogel
Pedagogisch Werkplan BSO Villa Kakelbont
Pedagogisch Werkplan BSO de Jungle