Wij hebben in het kader van de Wet Kinderopvang een Intern Klachtenreglement opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht worden ingediend. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend (u kunt hiervoor het Klachtenformulier gebruiken). Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de leidinggevende of directie.

Kijk hier voor het Intern Klachtreglement SKH

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtenloket Kinderopvang of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie.

Bekijk hier de brochure van de Geschillencommissie Kinderopvang

Na afloop van elk kalenderjaar wordt er een verslag gemaakt van eventueel binnengekomen klachten en mogelijke verbeterpunten.