Gezondheid!

Wij zijn als kindercentrum verantwoordelijk voor gezonde opvang. Daarom treffen wij verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw kind, u als ouders en onze medewerkers in een gezonde omgeving kunnen verblijven. Er zijn verschillende werkinstructies ter voorkoming van ziekte, zoals bij verschonen, bereiden van de maaltijd, maar ook de persoonlijke hygiene van de pedagogische medewerkers en de kinderen: we leren de kinderen handen wassen na toiletbezoek, hun hand voor de mond te houden bij hoesten en niezen. Jaarlijks maken we een Risico Inventarisatie en Evaluatie Gezondheid om te bekijken op welke manier we een gezonde opvang kunnen waarborgen. De GGD controleert dit. Het verslag van deze Risico Inventarisatie Gezondheid ligt voor ouders ter inzage op de betreffende locatie.
->Lees hier ons volledige Beleid Veiligheid en gezondheid

Ziekte

Kinderen die het Kinderdagverblijf, de Peuterschool of de Buitenschoolse Opvang bezoeken kunnen gedurende de dag  ziek worden, of ziek gebracht worden. Wij raadplegen bij de meest voorkomende infectieziekten ons Ziektebeleid. Hierbij volgen wij de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (www.rivm.nl).

Toediening van medicijnen

Voor elk medicijn (op voorschrift van een arts, maar ook homeopathische middelen voor bijv. verkoudheid,  tandenpijn e.d. ) geldt dat  u als ouder schriftelijk toestemming moeten geven voor het toedienen. Voor deze toestemming dient u het Toestemmingsformulier medicijnen medicijnen in te vullen (te downloaden of op te vragen op de groep van uw kind). Kinderparacetamol (of andere koortsverlagende middelen) geven wij alleen op voorschrift van een arts.